เพิ่มข้อมูลหลักสูตรใหม่

ข้อมูลหลักสูตร

ส่วนที่ 1.1 สถานภาพหลักสูตร

หลักสูตร
จำนวนปริญญา
รูปแบบ
ประกอบด้วย
ระหว่างสาขา
{{$select.selected.DEPARTMENTID}} {{$select.selected.DEPARTMENTNAME}}
{{$select.selected.DEPARTMENTID}} {{$select.selected.DEPARTMENTNAME}}
{{$select.selected.DEPARTMENTID}} {{$select.selected.DEPARTMENTNAME}}
{{$select.selected.DEPARTMENTID}} {{$select.selected.DEPARTMENTNAME}}
{{$select.selected.DEPARTMENTID}} {{$select.selected.DEPARTMENTNAME}}

รหัสหลักสูตรศูนย์บริการการศึกษา
{{$select.selected.PROGRAMID}} {{$select.selected.PROGRAMNAME}} ({{ $select.selected.PROGRAMNAMECERTIFY}})
DEGREE ID
รหัสหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ. หลักสูตร
ครบรอบปีปรับปรุงหลักสูตร
แจ้งเตือนปีครบรอบปรับปรุงหลักสูตร
สำนักวิชา
สาขาวิชา
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
<

ส่วนที่ 1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา


รูปแบบ
ระยะเวลาหลักสูตร
ระยะเวลาหลักสูตร
ระยะเวลาหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
หลักเกณฑ์การเรียกชื่อ
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อปริญญา (ภาษาไทย)
ชื่อย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

1.3 โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชา
ลำดับ ชื่อวิชา (ภาษาไทย) ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
ไม่มีข้อมูลรายวิชา
{{ $index+1 }} {{ listcourse.coursemap_nameth }} {{ listcourse.coursemap_nameeng }}
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
# รูปแบบ จำนวนหน่วยกิต
...
ภาษาที่ใช้
ระบุภาษา
การรับผู้เข้าศึกษา
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
กรุณาแนบไฟล์ (PDF)
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ส่วนที่ 1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตร

1.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
{{teacher_Profile2.prename}} {{teacher_Profile2.name}} {{teacher_Profile2.lastname}} {{teacher_Profile2.majorname}}
{{teacher_data.idjob}} {{teacher_data.prename}} {{teacher_data.name}} {{teacher_data.lastname}} {{teacher_data.majorname}}

1.4.3 อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร
Name Size Progress Status Actions
{{ item2.file.name }} {{ item2.file.size/1024/1024|number:2 }} MB

อาจารย์ประจำหลักสูตร
{{teacher_Profile.prename}} {{teacher_Profile.name}} {{teacher_Profile.lastname}} {{teacher_Profile.majorname}}
{{teacher_data.idjob}} {{teacher_data.prename}} {{teacher_data.name}} {{teacher_data.lastname}} {{teacher_data.majorname}}

ส่วนที่ 1.5 ระบบจัดการศึกษา

ระบบจัดการศึกษา
ระบบจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.6 ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน

ทักษะ
ลำดับที่
รายละเอียด


หัวข้อ ลำดับที่ รายละเอียด
{{ listcourse_totable2.curriculum_head1_6_number }} {{ listcourse_totable2.curriculum_head1_6_name }}
{{ listcourse_totable2sub.curriculum_1_6_number }} {{ listcourse_totable2sub.curriculum_1_6_detail }}

PLO

PLO ที่
รายละเอียด PLO


ลำดับ PLO รายละเอียด PLO
{{ list1_6_plo.curriculum_1_6_plo_number }} {{ list1_6_plo.curriculum_1_6_plo_detail }}
{{ plomap2.curriculum_1_6_number }} {{ plomap2.curriculum_1_6_detail }}

1.6.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ปีที่
รายละเอียด


ปีที่ รายละเอียด
{{ list1.curriculum_1_6_2_year }} {{ list1.curriculum_1_6_2_detail }}

1.7 คุณสมบัติผู้เรียน

คุณสมบัติผู้เรียน

1.8 จำนวนนักศึกษา

จำนวนชั้นปีที่
ถึงปีที่
ปีการศึกษา
ถึงปีที่


ชั้นปี {{ column.academic_year }}
{{ rows.academic_total }}
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
{{column2.curriculum_1_8_table_year_id}} - {{ column2.academic_year }} - {{ lastid_save_1_6 }}1.9 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ลำดับที่
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร


ลำดับที่ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
{{ list_1_9_tb.curriculum_1_9_num }} {{ list_1_9_tb.curriculum_1_9_detail }}

1.10 แนบไฟล์

Select files

Upload queue

Queue length: {{ uploader.queue.length }}

Name Size Progress Status Actions
{{ item.file.name }} {{ item.file.size/1024/1024|number:2 }} MB
Queue progress:

Complete

You have successfully completed all steps.